Projektová dokumentace   Architektonické studie - design   Urbanistické studie   Energeticky úsporné a pasivní domy
Návrhy rodinných domů - interierů   Rezidenční soubory   Obchodní a občanské stavby   Rekonstrukce a adaptace staveb

„Obnova náměstí Smiřických“ v Kostelci nad Černými lesy


Fotogalerie Stažení a užití pouze s uvedením autora stavby / interieru.

spoluautor: Ing. Petr Macek

Náměstí Smiřických je přirozeným historickým centrem a těžištěm města s řadou významných objektů společenské, občanské i komerční vybavenosti. Sestává ze tří hlavních prostorů: jihozápadní část náměstí –„Před školou“, hlavní západní část – „Před kostelem“ a východní část za kostelem – „Lipový háj“.

„Před školou“

Návrh sleduje uvolnění prostoru v jihozápadní části náměstí před školou ve prospěch chodců. Dlážděné prostranství vybavené prvky městského mobiliáře a doplněné stromořadím podél jižní strany vytváří příjemnou rozptylovou plochu před školou, obchody a u autobusových zastávek. V parteru je optická a funkční návaznost přes komunikaci a lipovou alej na prostor před kostelem.

„Před kostelem“

Dominanta kostela sv. Andělů Strážných je podpořena protáhlou dlážděnou plochou před jeho průčelím, která je v celé délce napojena na cyklotrasu stupni (přerušovanými atypickými stupňovitými stromovými mřížemi), kdy se budou vždy vrchní stupně snižovat dle ubíhajícího terénu, až před Zeleným domem vytvoří téměř rovnou plochu (pozn.: ve vizualizacích je toto zjednodušeno). Návrh zde předpokládá umístění Mariánského sloupu a fontány. Tyto prvky jsou umístěny v ose dlážděné plochy na střed průčelí kostela tak, aby se jako dříve socha na vrcholu sloupu promítala do niky na věži kostela. Toto bude pozorovatelné při pohledu od hrany fontány a je zde předpoklad, že za příhodných podmínek dojde k odrazu jevu od klidné vodní hladiny (při pauze vodotrysků). Funkčně se jedná o univerzální plochu, která nabídne při běžném režimu ve své východní části prostor pro městské korzo v západní části pak prostor pro časově omezené parkování, jako náhradu za stání „Před školou“. Mobiliář bude přemístitelný, takže zde lze konat trhy, poutě a jiné společenské akce, popř. měnit poměr standardních funkcí dle potřeby. Severní část prostoru je řešena jako zatravněná, s pěšími mlatovými cestami v přibližně stejných trasách, které jsou patrné z historických fotografií. V průsečíku cest u dlážděné plochy je umístěn pomník padlým, který je, spolu s pomníkem osvobození Rudou armádou umístěného v prodloužení pěší cesty z „Lipového háje“, v kompoziční vazbě na Mariánský sloup a fontánu. Travnatou plochu lze navrhnout jako vyztuženou tak, aby zde mohly být umístěny prvky větších společenských akcí. Pod kostelem je navrženo dětské hřiště v návaznosti na zpevněnou plochu, která je orientovaná v prodloužení ulice Kutnohorská, vytváří důstojný předprostor Městského úřadu a je spojnicí s centrální části náměstí. Je sem také přemístěn pomník Masaryk, Beneš, Štefánik. Návrh zachovává stromy, které jsou označeny dendrologickým průzkumem jako hodnotné. Ostatní chaotická vzrostlá zeleň bude odstraněna. Obvodová komunikace je podél severní a západní strany doplněna znovuobnoveným oboustranným stromořadím z kulovitých javorů. Lipová alej podél cyklotrasy bude doplněna o chybějící stromy. Nová výsadba soliterů se omezuje na kompoziční doprovod pomníků.

„Lipový Háj“

V této klidové části náměstí za kostelem je navrženo urovnání pěších komunikací, které budou mlatové a v těžišti přibyde nová menší dlážděná plocha s přemístěným pomníkem Jana Žižky a Jana Husa. Návrh předpokládá mírnou redukci stávajících stromů (při zachování stromů označených jako hodnotné) a naopak ve vhodných místech několik stromů doplňuje. Před vstupem do zámku byl parter dopravně uspořádán, navržena plocha se smíšeným provozem doplněná lavičkami a stromem tak, aby nebránil v pohledu na zámek.

Povrchy zpevněných ploch jsou navrženy z kamenné dlažby a předpokládá se znovuvyužití stávajících prvků krytů. Komunikaci II/108 by bylo vhodné, s ohledem na hluk (hlavně od těžkých vozidel), řešit s živičným krytem.

Veřejné záchodky by měly mít návaznost na prostor „Před školou“. Mohly by být umístěny, buď v budově školy, přístupné samostatným vstupem z průjezdu, nebo v novostavbě v proluce po Fetterově domě. Pokud by se toto řešení ukázalo jako neschůdné, pak by se dalo uvažovat o novém samostatném přízemním objektu v návaznosti na dětské hřiště.

  • Soutěžní návrh - 2013
ATELIER Žiška, s.r.o. Mapa stránek © Ing. arch. Jakub Žiška. Všechna práva vyhrazena.